2004

Uchwały Rady Gminy Koźminek na rok 2004

Uchwała Nr X/80/2004 z dnia 17.02.2004 w sprawie zasad  i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych

Uchwała Nr X/81/2004 z dnia 17.02.2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr X/82/2004 z dnia 17.02.2004 w sprawie nadania Gimnazjum w Kominku imienia „Noblistów Polskich”

Uchwała Nr X/83/2004 z dnia 17.02.2004 w sprawie wniosku o zmianę nazwy miejscowości

Uchwała Nr X/84/2004 z dnia 17.02.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/109/01 RG z dnia 26.04.01 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu

Uchwała Nr XI/85/2004 z dnia 24.04.2004 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2004 r.

Uchwała Nr XI/86/2004 z dnia 27.04.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XI/87/2004 z dnia 27.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu

Uchwała Nr XI/88/2004 z dnia 27.04.2004 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez szkoły gminne

Uchwała Nr XI/89/2004 z dnia 27.04.2004 w sprawie wniesienia aportu przez Gminę Koźminek do Spółki z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”

Uchwała Nr XII/90/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr XII/91/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XII/92/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Koźminek dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”

Uchwała Nr XII/93/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie zasad obniżenia oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych...

Uchwała Nr XII/94/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Koźminek publicznego Przedszkola i Oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych

Uchwała Nr XII/95/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/77/2000 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XII/96/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie zwolnienia od opłaty administracyjnej przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XII/97/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Uchwała Nr XII/98/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi”

Uchwała Nr XII/99/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie określenia stawki wynagrodzenia sołtysom za inkaso podatków

Uchwała Nr XII/100/2004 z dnia 28.05.2004 w sprawie powołania komisji do rozwoju lokalnego

Uchwała Nr XIII/101/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XIII/102/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koźminek

Uchwała Nr XIII/103/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr XIII/104/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Koźminek nieruchomości pod przepompownie ścieków

Uchwała Nr XIII/105/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XIII/106/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Koźminek p.n. „Warsztaty Terapii Zajęciowej”

Uchwała Nr XIII/107/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koźminek na lata 2004-2007

Uchwała Nr XIV/108/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębsko ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”

Uchwała Nr XIV/109/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy

Uchwała Nr XIV/110/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji przez Gminę Koźminek nieruchomości położonej w Pietrzykowie

Uchwała Nr XIV/111/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Emilianów

Uchwała Nr XIV/112/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie współdziałania z Gminą Opatówek w celu dokonania zakupu i darowizny samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej w Kaliszu

Uchwała Nr XIV/113/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr XIV/114/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kominku za 2001 r.

Uchwała Nr XIV/115/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kominku za 2002 r.

Uchwała Nr XIV/116/2004 z dnia 26.08.2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kominku za 2003 r.

Uchwała Nr XV/117/04 z dnia 30 września 2004 w sprawie dokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

Uchwała nr XV/118/04 z dnia 30 września 2004r.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XV/119/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2004 rok

Uchwała nr XVI/120/04 z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości we wsi Dębsko na właność Gminy Koźminek

Uchwała nr XVI/121/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zamian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała nr XVI/122/ 04 a dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie

Uchwała  nr XVI/123/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dofinansowania modernizacji dróg gminnych z PFOGR w 2005 r.

Uchwała nr XVI/124/04 z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Uchwała nr XVI/125/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. o współdziałaniu gminy Opatówek w celu dokonania zakupu i darowizny samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Miejskiej w Kaliszu

Uchwała nr XVII/126/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawieokreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości występujących na terenie gminy,

Uchwała nr XVII/127/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVII/128/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawiedokonania zmiany w programie sesji Rady Gminy Koźminek

Uchwała nr XVII/129/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchowmości

Uchwała nr XVII/130/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek posatku od środków transportowych

Uchwała nr XVII/131/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała nr XVII/132/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy

Uchwała nr XVII/133/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały

Uchwała nr XVII/134/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przekazywania nagrów Wójt i Dyrektora Szkoły dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek oraqz sposobu podziału środków na te nagrody  pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół.

Uchwała nr XVIII/135/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w programie sesji Rady Gminy Koźminek

Uchwała nr XVIII/136/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała nr XVIII/137/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

Uchwała nr XVIII/138/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawieuchwalenia budżetu gminy na 2005 rok