Prezentacja

Wójt Gminy Koźminek 2018 - 2023

Iwona Michniewicz

Wykształcenie

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu (Psychologia Społeczna w Praktyce)

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej)

Instytut Psychologii  Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie),

Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

tytuł dysertacji: Rekreacyjna aktywność ruchowa w readaptacji społecznej osadzonych w jednostkach penitencjarnych

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu (wychowanie fizyczne) oraz Podyplomowe Studia Trenerskie z LA


Praca zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (starszy wykładowca)
Dom Dziecka i Dom Pomocy Społecznej w Liskowie (p.o. Dyrektor)

Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Inspektor w Biurze Rozwoju)
Pełnomocnik Wójta Gminy Koźminek ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Firma Pampel BBA w Kaliszu (kierownik zakładu, tłumacz j. niemieckiego)


Działalność pozazawodowa /  (historyczna i obecna)

Sprawowanie funkcji Ławnika Sądu Okręgowego w Kaliszu, Wydział III Karny – Wiceprzewodnicząca Rady Ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu

Ekspert Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Członek Rady Społecznej Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Członek Komisji Konkursowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Członek Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze działalność na rzecz seniorów

Członek Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu

Założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Kaliszu (obecnie Prezes Honorowa)

Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Kaliszu

Prezes Stowarzyszenia ACTIVITA w Koźminku

Asesor akredytowany przy Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji ds. oceny projektów zgłoszonych w ramach POKL na lata 2008-2013 w obszarze edukacja

Ekspert merytoryczny Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia do oceny wniosków zgłoszonych w ramach priorytetu V Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Ekspert ds. ratownictwa wodnego Gdańskiej Fundacji Wody oraz Portalu Basenprof

Nagrodzona przez Prezydenta Miasta Kalisza, odznaczeniem Wolontariusz Roku (2016 r.)


Osiągnięcia naukowe

Autorka 7 książek i ponad 100 artykułów naukowych

Uczestniczka i prelegentka ponad 150 Konferencji Naukowych i Branżowych (świ1)atowych, międzynarodowych, krajowych)

Autorka i realizatorka 4 krajowych paneli badawczych


Hobby

Ratownictwo wodne

Działalność organizacji pozarządowych


 

 

Z-ca Wójta Gminy Koźminek 2018 - 2023

 

Karol Matczak

Z-ca Wójta Gminy Koźminek, przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00.