Wybory Prezydenta RP - 2015 rok

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów na Prezydenta RP

Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Koźminek

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 26 marca 2015r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  10 maja 2015 r.

 

Postanowienie nr 52/2015 Komisarza Wyborczego  w Kaliszu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 18 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koźminku powołanej  do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

INFORMACJE Obwodowych  Komisji Wyborczych  z dnia 27 kwietnia 2015 r. dotyczące składu komisji obwodowych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  10 maja 2015 r. Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 maja 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Nowym Nakwasinie powołanej  do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

INFORMACJE

WYBORY PREZYDENTA RP – spis wyborców

    

W spisie wyborców ujęte są  z urzędu osoby na stałe zameldowane na terenie gminy Koźminek oraz wpisane na własny wniosek do rejestru wyborców. 

Wyborca na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 5 maja 2015r. może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania. 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko , nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia  08 maja 2015r. ( w godz. pracy Urzędu). 

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW  

Spis wyborców jest udostępniany  między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od dnia 20 kwietnia do dnia 04 maja 2015r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony.Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27 lipca 2011r. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Koźminek

pokój 11

Godziny pracy od  7  do 15                                                                                                                   

                                                                     Wójt                                                                                                         

                                             Andrzej Miklas                                                                                                                                                                                    

REJESTR  WYBORCÓW

W rejestrze wyborców ujęte są z urzędu  osoby na stałe zameldowane na terenie gminy Koźminek oraz wpisane na własny wniosek.Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Do wniosku dołącza się kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy, którzy złożą wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, będą ujmowani w spisach wyborców do każdych wyborów. 

Wniosek mogą złożyć również:

-wyborcy zameldowani na pobyt czasowy na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

-wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,

-wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowani na pobyt stały na obszarze tej gminy. 

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przed  wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. 

Wniosek w sprawie dopisania do rejestru wyborców można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Koźminek pokój 11, tel. 62)7636606 lub 62)7638607 

                                                               Wójt                                                                                   

                                                                         Andrzej Miklas      

               

Głosowanie korespondencyjne: 

Wyborca może głosować korespondencyjne.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:

-zakładach opieki zdrowotnej,

-domach pomocy społecznej,

-zakałach karnych i aresztach śledczych,

-domach studenckich lub zespołach domów studenckich,oraz wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Koźminek pokój Nr 13 w godzinach pracy urzędu. 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). 

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

-nazwisko i imię (imiona),

-imię ojca,

-datę urodzenia,

-numer ewidencyjny PESEL,

-oznaczenie wyborów,

-adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklaracja osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Gminy,

-oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców gminy Koźminek,

-ewentualne żądanie załączenia nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. 

Głosując korespondencyjnie, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym do miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Koźminek. 

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy,  po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakiety wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie ( w godzinach pracy urzędu). 

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem, doręczający umieści zawiadomienie o terminu powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.                                                                                                                             

Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w gminie Koźminek. 

Wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania. 

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie gminy Koźminek, innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców.Wyborca przebywający czasowo na terenie gminy Koźminek w dniu wyborów może głosować w wybranym obwodzie na terenie gminy jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Koźminek w pokoju 11, najpóźniej do dnia 5 maja 2015r. (wtorek).Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowanie, złożyć taki wniosek.

Wniosek taki składa się najpóźniej w dniu 19 maja 2015r.Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.        

UWAGA!!! 

Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja 2015r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania, tj. w dniu 24 maja 2015r. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy , który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, w domach studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. 

Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie pomiędzy dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015r., a dniem ponownego głosowania, tj. 24 maja 2015r.

                                        Wójt                                                                               

                                            Andrzej Miklas                                                   

PEŁNOMOCNICTWO  DO  GŁOSOWANIA

Wyborca   posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego  jak również wyborca, który najpóźniej  w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego „pełnomocnictwem do głosowania”.

 Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. 

Pełnomocnictwa do głosowania udziela  się przed wójtem lub przed innympracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców,  najpóźniej w 10  dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 04 maja 2015r. 

Do wniosku załącza się:

1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności;

2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem. 

Wyborca ma prawo do cofnąć pełnomocnictwo:

1.głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);

2.składając stosowne oświadczenie

- wójtowi  najpóźniej do dnia 08 maja 2015r,

-właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie  zagłosował wcześniej jego pełnomocnik. 

Wszelkie  informacje odnośnie aktu pełnomocnictwa do głosowania są udzielane w Urzędzie Gminy Koźminek pokój nr 11, tel.62/ 7638606, 62/ 7638607.                                                                                                        

                                                                                                          Wójt                                                                                                   

                                                                                                     Andrzej Miklas