Wybory samorządowe 2014r.

 

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY KOŹMINEK II TURA 30 listopada 2014r.

Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach na Wójta Gminy Koźminek w dniu 30 listopada 2014r.

Wybory do Rady Gminy Koźminek - protokół z wyborów

Wybory wÓJTA GMINY KOŹMINEK- Protokół WYNIKÓW głosowania i wynikÓW wyborów WÓJTA GMINY KOŹMINEK

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku w wyborach do Rady Gminy Koźminek, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Załącznik nr 33 do postanowienia nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014r. - Gminna Komisja Wyborcza w Koźminku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 26 września 2014r.

Komunikat Wójta Gminy Koźminek z dnia 21 września 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 21 września 2014r. w terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Koźminek zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 24 października 2014r. o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów  miast  zarządzonych na dzień 16 listopada  20014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 3 listopada 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Koźminek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Koźminek w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r. 

Uchwała nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Koźminku z dnia 17.11.2014r.  o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Koźminek w dniu 30.11.2014r.

Wybory do samorządu terytorialnego, zarządzone na dzień 16  listopada 2014r.      

W nadchodzących wyborach do jednostek samorządu terytorialnego uprawnione są wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców.    

W rejestrze  i w spisie wyborców ujęte są z urzędu, jedynie osoby na stałe zameldowane na terenie gminy Koźminek.     

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie, w urzędzie gminy pisemny wniosek do którego dołącza się pisemną deklarację oraz kserokopię ważnego dokumentu tożsamości. Wyborcy, którzy złożą wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, będą ujmowani w spisach wyborców do każdych wyborów.      

Wniosek mogą złożyć również:

- wyborcy zameldowania na pobyt czasowy na obszarze gminy bez   zameldowania na pobyt stały,

-  wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,

-  wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy.   

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, wydaje wójt w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony, np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu.    

Wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.    

Wniosek w sprawie dopisania do rejestru wyborców można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Koźminek pokój 11, gdzie można uzyskać  wszelkich informacji odnośnie rejestru wyborców oraz pod nr telefonu 627638606                                          

SPIS WYBORCÓW

Osoby,  którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które   zostały  zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony. Miedzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. pomiędzy 26 października 2014r. a 10 listopada 2014r., każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Gminy pokój 11.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu, następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.                                                 

Wyborcy niepełnosprawni

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1)    terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2)    właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3)    lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

4)    warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

5)    komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6)    warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.     

Wyborca  niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania.

Jednakże, w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego, dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Koźminek pokój 11 najpóźniej w dniu    12 listopada 2014r.

Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie bądź przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Głosować korespondencyjne mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr. 127, poz. 721, z późn. zm.) w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)    całkowitej niezdolności do pracy;

2)    niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3)    orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

4)    orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:

-zakładach opieki zdrowotnej-domach pomocy społecznej,

-zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy głosujący  przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić wójtowi, najpóźniej do dnia 27 października 2014r. w Urzędzie Gminy Koźminek pokój nr 11.

Zgłoszenie musi zawierać:

-imię(imiona) i nazwisko,

-imię ojca,

-datę urodzenia,

-numer ewidencyjny PESEL,

-oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,

-oznaczenie wyborów,

-kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

-żądanie załącznika zakładki w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,

- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia wyborca zostanie dopisany do spisu wyborców obwodu głosowania wyznaczonego do głosowania korespondencyjnego na terenie gminy.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie  do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

                                         

                                     Akty pełnomocnictwa do głosowania:     

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu  głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborczy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)    całkowitej niezdolności do pracy;

2)    niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3)    orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

4)    orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.   

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

-zakładach opieki zdrowotnej,-domach pomocy społecznej,

-zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy głosujący korespondencyjnie.  

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej  gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy Koźminek pokój. 11

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat).

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:

1)    głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);

2)    składając stosowne oświadczenie:

-wójtowi najpóźniej do 14 listopada 2014r.

-właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik.