Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków budowa sieci wodociągowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Koźminku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy kablowych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy kablowych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. odbudowy i remontu zabytkowego budynku kultu religijnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. odbudowy i remontu zabytkowego budynku kultu religijnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy linii elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Koźminek dot. budowy linii elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego

Obwieszczenie o przebudowie i rozbudowie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

 

Obwieszczenie o wszęciu postępowania - modernizacja linii energetycznej SN-15kV

Obwieszczenie o wszęciu postępowania - modernizacja linii energetycznej SN-15kV

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 7 grudnia 2006 r. decyzji GPMB. 7331-3-1/06 w sprawie budowy dwóch zjazdów z ulicy Mielęckiego o nr ewid. działki 414/5 i budowy parkingu w m. Koźminek, gm. Koź

     Koźminek, 7 grudnia 2006 r.

 

GPMB. 7331-3-1/06

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

 

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działki o numerze ewidencyjnym 541/4 położonej w m. Koźminek i działek sąsiednich.

że 7 grudnia 2006 r. wydana została decyzja GPMB. 7331-3-1/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zjazdów z ulicy Mielęckiego o nr ewid. działki 414/5 i budowie parkingu w m. Koźminek, gm. Koźminek.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/ w godz. 800 – 1500.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./ zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Koźminek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Koźminek - Nowy Nakwasin /zmiana przebiegu siec

Koźminek, 7 listopada 2006 r.

 

GPMB. 7331-3-2/06

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

 

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./ w związku ze zmianą przebiegu sieci wodociągowej

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o numerach ewidencyjnych:

- 80, 69/1, 64 i 63 położonych w m. Koźminek, gm. Koźminek,

że w dniu 12 lipca 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej Koźminek – Nowy Nakwasin.

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./.

          Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./ wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji. Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój numer 2/ w godzinach 800 – 1500.

 

         Wójt Gminy Koźminek

 

 

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 listopada 2005 r. decyzji G.P.MiB. 7331/1/4/05 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej n

                   Koźminek, 14 listopada 2005 r.

 

G.P.MiB. 7331/1/4/05

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o numerach ewidencyjnych: 414/1, 414/4 i 233 położonych w m. Koźminek, ul. Liskowska,

że w dniu 14 listopada 2005 r. wydana została decyzja G.P.MiB. 7331/1/4/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko w m. Koźminek, ul. Liskowska od km 11+811 do km 12+411.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/ w godz. 800 – 1500.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./ zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

      Wójt Gminy Koźminek

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 września 2005 r. decyzji G.P.MiB. 7331/1/3/05 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z pompowniami i

                                                      Koźminek, 29 września 2005 r.

 

G.P.MiB. 7331/1/3/05

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o numerach ewidencyjnych:

-         135, 401, 170, 222, 220, 43, 35, 115, 146, 60, 89, 97, 137/1, 137/2, 90, 62, 12, 202, 499 /drogi powiatowe i gminne/,

-         34, 1, 111, 112, 113, 114 położonych w m. Złotniki,

-         86, 78, 1, 79/1, 2, 74, 3, 73, 39, 40, 47, 48, 57, 58, 59, 76, 77, 81, 82, 84, 83, 79/2, 75 położonych w m. Stary Karolew,

-         138, 415, 168, 169, 250, 251, 270, 37/1, 37/3, 36/5, 36/6, 36/4, 17/4, 8, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 193, 200, 207, 201, 203, 204, 205, 209, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 14/1, 14/2, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2 położonych w m. Chodybki,

że w dniu 29 września 2005 r. wydana została decyzja G.P.MiB. 7331/1/3/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z pompowniami i przyłączem energetycznym w miejscowościach: Złotniki, Stary Karolew, Chodybki, gm. Koźminek.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/ w godz. 800 – 1500.

                                                                                                           Wójt Gminy Koźminek     

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 września 2005 r. decyzji G.P.MiB. 7331-17/04-05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i poszerzeniu drogi po

                                                      Koźminek, 14 września 2005 r.

 

G.P.MiB. 7331-17/04-05

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o nr ewid.: 1, 3, 4, 117, 107/2, 107, 31/4, 91/2, 90/2, 55, 30/2, 30/1 położonych w Józefina i Murowaniec, gm. Koźminek,

że w dniu 14 września 2005 r. wydana została decyzja G.P.MiB. 7331-17/04-05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i poszerzeniu drogi powiatowej nr 13238 Koźminek-Kamień na odcinku od km 3+695 (skrzyżowanie z drogą nr 13239) do km 5+323.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/ w godz. 800 – 1500. 

                                                                                                           Wójt Gminy Koźminek

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko.

Koźminek, 13 września 2005 r.

G.P.MiB. 7331/1/4/05

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, mr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o numerach ewidencyjnych: 414/1, 414/4 i 233 położonych w m. Koźminek, ul. Liskowska,

że w dniu 7 września 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko w m. Koźminek, ul. Liskowska od km 11+811 do km 12+366.

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, mr 80, poz. 717 ze zm./ wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji. Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój numer 2/ w godzinach 800 – 1500.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Koźminek

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 września 2005 r. decyzji G.P.MiB. 7331/1/2/05 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłącza

                                                      Koźminek, 12 września 2005 r.

 

G.P.MiB. 7331/1/2/05

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o nr ewid.: 182, 203, 137, 205 i 177 położonych w m. Osuchów, gm. Koźminek

że w dniu 12 września 2005 r. wydana została decyzja nr: G.P.MiB. 7331/1/2/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Osuchów, gm. Koźminek.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/ w godz. 800 – 1500.

                                                                                                     Wójt Gminy Koźminek     

Ogłoszenie o budowie kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Stary Karolew, Chodybki, gm. Koźminek

Koźminek, dnia 11 lipca 2005 r.

 

Nr: G.P.MiB. 7331/1/3/05

 

 O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, mr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o numerach ewidencyjnych:

-         135, 401, 170, 222, 220, 43, 35, 115, 146, 60, 89, 97, 137/1, 137/2, 90, 62, 12, 202, 499,

-         34, 1, 111, 112, 113, 114 położonych w m. Złotniki,

-         86, 78, 1, 79/1, 2, 74, 3, 73, 39, 40, 47, 48, 57, 58, 59, 76, 77, 81, 82, 84, 83, 79/2, 75 położonych w m. Stary Karolew,

-         138, 415, 168, 169, 250, 251, 270, 37/1, 37/3, 36/5, 36/6, 36/4, 17/4, 8, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 193, 200, 207, 201, 203, 204, 205, 209, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 14/1, 14/2, 15/4, 16/1, 16/2, 17/2 położonych w m. Chodybki,

że w dniu 11 lipca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Złotniki, Stary Karolew, Chodybki, gm. Koźminek.

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, mr 80, poz. 717 ze zm./ wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji. Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój numer 2/ w godzinach 800 – 1500.

Wójt Gminy Koźminek

Ogłoszenie o rozbudowie sieci wodociągowej w m. Osuchów, gm. Koźminek

Koźminek, dnia 11 lipca 2005 r.

 

Nr: G.P.MiB. 7331/1/2/05

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, mr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam, jako strony postępowania

właścicieli i współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych działek o numerach ewidencyjnych: 182, 203, 137, 205 i 177 położonych w m. Osuchów,

że w dniu 22 lipca 2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m. Osuchów, gm. Koźminek.

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, mr 80, poz. 717 ze zm./ wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji. Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój numer 2/ w godzinach 800 – 1500.

Wójt Gminy Koźminek

ogłoszenie - przebudowa i poszerzenie drogi powiatowej nr 13238 Koźminek - Kamień

 Koźminek, dnia 18 kwietnia 2005 r.

 

Nr: G.P.MiB. 7331-17/04-05

 

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i poszerzeniu drogi powiatowej nr 13238 Koźminek – Kamień na odc. od km 3+695 (skrzyż. z drogą nr 13239) do km 5+323, gm. Koźminek.

 

W związku z powyższym w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek /pokój nr 2/, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek w godz. 800-1500 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Można również zapoznać się z postanowieniami wydanymi w postępowaniu.

 

Wójt Gminy Koźminek

ogłoszenie - rozbudowa szkoły podstawowej w Koźminku

Koźminek, dnia 24 lutego 2005 r.

Nr: G.P.MiB. 7331/1/1/05

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

  

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie szkoły podstawowej w m. Koźminek, gm. Koźminek.

 

W związku z powyższym w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w siedzibie Urzędu Gmiy Koźminek /pokój nr 2/, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek w godz. 800-1500 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Wójt Gminy Koźminek

ogłoszenie

 Koźminek, dnia 10 stycznia 2005 r.

Nr: G.P.MiB. 7331-1/1/04-05

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

         Niniejszym zawiadamiam, że 10 stycznia 2005 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  dobudowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego i dobudowę przewodu oświetleniowego na istniejących słupach w m. Stary Karolew i Chodybki, gm. Koźminek

         Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w trakcie postępowania uzyskano uzgodnienia z właściwymi organami. 

                                                                               Wójt Gminy Koźminek     

ogłoszenie - budowa oświetlenia ulicznego

                                                                                                Koźminek, dnia 22 listopada 2004 r.

Nr: G.P.MiB. 7331-1/1/2004

 

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenie ulicznego, dobudowie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach w m. Stary Karolew - Chodybki, gm. Koźminek.

 

W związku z powyższym w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek /pokój nr 2/, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek w godz. 800-1500 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Koźminek

obwieszczenie o wydanej decyzji na budowe gazociagu w Krzyżówkach

Koźminek, dnia 20 sierpnia 2004 r.

 

Nr: G.P.MiB. 7331-15/2004

  

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

  

Niniejszym zawiadamiam, że 20 sierpnia 2004 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia w m. Krzyżówki.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w trakcie postępowania uzyskano uzgodnienia z właściwymi organami.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Koźminek                             

ogłoszenie o decyzji na rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków

                                                                               Koźminek, dnia 18 sierpnia 2004 r.

 

O g ł o s z e n i e

 

 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

                                                                      zawiadamia

 

o zamieszczeniu  w publicznym wykazie danych o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: G.P.MiB. 7331/16/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r. na rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków w Koźminku  na działkach o nr ewid.: 12/13, 12/17, 12/18, 12/15, 12/20, 12/3 i 12/19 położonych w m. Koźminek, gm. Koźminek, stanowiących własność Gminy Koźminek.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Koźminek

                                                                 

ogłoszenie

                                                                                     Koźminek, dnia 07 lipca 2004 r.

 

N: G.P.MiB. 7331/16/2004

  

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i remoncie oczyszczalni ścieków w Koźminku, gm. Koźminek.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid.: 12/13, 12/17, 12/18, 12/15, 12/20, 12/3 i 12/19 położonych w m. Koźminek, gm. Koźminek.

 

W związku z powyższym w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek /pokój nr 2/, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek w godz. 800-1500 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

 

                                                        Wójt Gminy Koźminek

budowie gazociągu średniego ciśnienia

Koźminek, dnia 02 lipca 2004 r.

 

Nr: G.P.MiB. 7331-15/2004

 

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia. Inwestycje przewiduje się do realizacji na terenie dróg w miejscowości Krzyżówki, gm. Koźminek.

 

W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek /pokój nr 2/, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek w godz. 800-1500 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

 

Wójt Gminy Koźminek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie drogi w miejscowości Krzyżówki

Koźminek, dnia 27 maja 2004 r.
Nr: G.P.MiB. 7331-03/2004
O b w i e s z c z e n i e
Wójta Gminy Koźminek
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia. Inwestycje przewiduje się do realizacji na terenie drogi w miejscowości Krzyżówki, gm. Koźminek.
W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek /pokój nr 2/, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek w godz. 8.00-15.00 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.
 
Wójt Gminy Koźminek

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Koźminku, gm. Koźminek

Koźminek, dnia 27 maja 2004 r.
N: G.P.MiB. 7331-09/2004
O b w i e s z c z e n i e
Wójta Gminy Koźminek
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i remoncie oczyszczalni ścieków w Koźminku, gm. Koźminek.
W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości można w siedzibie Urzędu Gminy Koźminek /pokój nr 2/, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek w godz. 8.00-15.00 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Wójt Gminy Koźminek

Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowy Nakwasin

Koźminek, 11 sierpnia 2009 r. GPMB. 7331-3-3/09    

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

   

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam,

że w dniu 9 czerwca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w Nowym Nakwasinie na działkach: 613, 192 i 263.

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./ wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji. Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój numer 8/ w godzinach 800 – 1500.

                                                          Wójt Gminy Koźminek