Obwieszczenie - rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowy Nakwasin

Koźminek, 11 sierpnia 2009 r. GPMB. 7331-3-3/09    

O b w i e s z c z e n i e

Wójta Gminy Koźminek

   

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./

zawiadamiam,

że w dniu 9 czerwca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w Nowym Nakwasinie na działkach: 613, 192 i 263.

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 ze zm./ wystąpiono do właściwych organów o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji. Z treścią postanowień wydanych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój numer 8/ w godzinach 800 – 1500.

                                                          Wójt Gminy Koźminek