Inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska

Ogłoszenie o decyzji na rozbudowę fermy - p. Zdzisław Tomczak zam Stary Karolew, gm. Koźminek

                                                                                                              Koźminek, dnia 19 lipca 2005 r.

  

O g ł o s z e n i e

 

 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

                                                                     zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o decyzji o warunkach zabudowy nr: G.P.MiB 7331-12/05 z dnia 19 lipca 2005 r. na modernizację zadaszeń, wynikającą z zamiany hodowli gęsi na chów indyków, budowę budynku inwentarskiego – indycznika, budynku składowego i wagi wozowej  na działkach o numerach ewidencyjnych: 108, 109 i 110/2 położonych w m. Stary Karolew, gm. Koźminek, stanowiącej własność Zdzisława i Krystyny Tomczak.

Jednocześnie nadmieniam, że łączna docelowa obsada po rozbudowie fermy będzie wynosiła 948 DJP.

 

                   Wójt Gminy Koźminek

ogłoszenie - budowa indycznika Zdzisław Tomczak, Stary Karolew

                                                            Koźminek, dnia 19 kwietnia 2005 r.

  

O g ł o s z e n i e

  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy  dla modernizacji zadaszeń po chowie gęsi do chowu indyków, budowy indycznika /o obsadzie 164,1 DJP/ i budynku składowego oraz wagi wozowej na działkach o nr ewid.: 108, 109 i 110/2 położonych w m. Stary Karolew, gm. Koźminek, stanowiących własność p. Zdzisława i Krystyny Tomczak, oraz towarzyszącym mu raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajdują się budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 767,8 DJP. Po rozbudowie łączna obsada będzie wynosiła 948 DJP.

 

Istnieje możliwość składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Gminy w Koźminku, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Koźminek

ogłoszenie - Bogusław i Grażyna Zdunek, Józefina, gm. Koźminek

                                                     Koźminek, dnia 21 lutego 2005 r.

  

O g ł o s z e n i e

  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./ Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu  w publicznym wykazie danych o decyzji o warunkach zabudowy nr: G.P.MiB. 7331/74/03-05 z dnia 14 lutego 2005 r. na budowę budynku inwentarskiego /indycznik/ o obsadzie 150,6 DJP na działce o nr ewid. 138/4 położonej w m. Józefina, gm. Koźminek, stanowiącej własność p. Bogusława i Grażyny małż. Zdunek. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajduje się budynek inwentarski o obsadzie 40,3 DJP.

                                                                                                                  Wójt Gminy Koźminek

                                                                 

ogłoszenie P. J. i M. Wieruszewscy - Chodybki

                                                                                    Koźminek, dnia 6 grudnia 2004 r.

 

 O g ł o s z e n i e

 

 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o decyzji o warunkach zabudowy nr: G.P.MiB. 7331-18/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. na budowę budynku inwentarskiego /gęśnik/ o obsadzie 150 DJP na działce o nr ewid. 148 położonej w m. Chodybki, gm. Koźminek, stanowiącej własność p. Józefa i Marii Wieruszewskich. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajduje się budynek inwentarski o obsadzie 32 DJP.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Koźminek

Budowa budynku inwentarskiego - Chodybki, p. Wieuszewski

                                                           Koźminek, dnia 15 września 2004 r.

 

 

 O g ł o s z e n i e

 

            Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku inwentarskiego /gęśnik/ o obsadzie 150 DJP na działce o nr ewid. 148 położonej w m. Chodybki, gm. Koźminek, stanowiącej własność p. Józefa i Marii Wieruszewskich, oraz towarzyszącym mu raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajduje się budynek inwentarski o obsadzie 32 DJP.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 2/  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Koźminek

ogłoszenie o decyzji na rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków

                                                                                          Koźminek, dnia 18 sierpnia 2004 r.

  

O g ł o s z e n i e

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu  w publicznym wykazie danych o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: G.P.MiB. 7331/16/04 z dnia 18 sierpnia 2004 r. na rozbudowę i remont oczyszczalni ścieków w Koźminku  na działkach o nr ewid.: 12/13, 12/17, 12/18, 12/15, 12/20, 12/3 i 12/19 położonych w m. Koźminek, gm. Koźminek, stanowiących własność Gminy Koźminek.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Koźminek

                                                                 

ogłoszenie - oczyszczalnia ścieków w Koźminku

                                                                  Koźminek, dnia 07 lipca 2004 r.

 

 

O g ł o s z e n i e

 

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./ Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie i remoncie oczyszczalni ścieków w Koźminku na działkach o nr ewid.: 12/13, 12/17, 12/18, 12/15, 12/20, 12/3 i 12/19 położonych w m. Koźminek stanowiących własność Gminy Koźminek oraz towarzyszącym mu raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 1 lub 2/  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  

                                                                                             Wójt Gminy Koźminek

Ogłoszenie o inwestycji szkodliwej - B. Zdunek

                                                     

                                                               Koźminek, dnia 25 marca 2004 r.

  

O g ł o s z e n i e

  

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./                 Wójt Gminy Koźminek

  

zawiadamia

  

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku inwentarskiego /indycznik/ o obsadzie 150,6 DJP na działce o nr ewid. 138/1 położonej w m. Józefina, gm. Koźminek, stanowiącej własność p. Grażyny i Bogusława małż. Zdunek, oraz towarzyszącym mu raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie nadmieniam, że w istniejącej zagrodzie znajduje się budynek inwentarski /indycznik/ o obsadzie 40,3 DJP.

 

 

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 1 lub 2/  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Koźminek