inne informacje

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Wójta Gminy Koźminek

WNIOSEK O STYPENDIUM NAUKOWE WÓJTA GMINY KOŹMINEK

 

NA ROK AKADEMICKI

 

…………………………..

                                                                                  

                       

                                                                                                          ….……………………………….

                                                                                                          Data wpływu i podpis przyjmującego

 

  1. Wnioskujący

 

-   Imię i nazwisko………………………………………………………………….

 

-   Data i miejsce urodzenia………………………………………………………

 

-   Miejsce stałego zameldowania..………………………………………………

 

-   NIP……………………………….………………………………………………

 

-   Numer PESEL…………………………………………………………………..

 

-   Numer konta……………………………………………………………………..

 

                -  Numer telefonu………………………………………………………………….

 

  1. Nazwa i adres szkoły wyższej………………………………………………………....

 

……………………………………………………………………………………………….

 

a) kierunek lub specjalność zawodowa…………………………………………………..

 

b) system studiów……………………………………………………………………………

 

c) rok studiów………………………………………………………………………………..

 

  1. Załączniki:

a)     zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie stypendium jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr(rok studiów),

b)     zaświadczenie o średniej ocen w poprzednim roku akademickim,

c)      dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Koźminek.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Koźminku w celach związanych z przyznaniem stypendium, w tym również na umieszczanie ich na stronie internetowej.

 

 

 

…………………………………..

     (Data i podpis wnioskodawcy)

                                                                                                                          

 

 

 

 

Stypendium naukowe Wójta Gminy Koźminek

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH DLA  STUDENTÓW - MIESZKAŃCÓW NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE  GMINY KOŹMINEK

 

§ 1

O stypendia mogą ubiegać się stali mieszkańcy gminy Koźminek będący:

1.       Studentami szkół wyższych kończących się tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym

      (np. lekarz) nie mającymi więcej niż 25 lat.

 

§ 2

 

Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów dla studentów:

1.         Średnia ocen w poprzednim roku akademickim nie niższą niż 4,5.

     2.      Przedstawią zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie stypendium jest   

              studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr(rok studiów).

     3.      Nie są studentami kolejnych studiów po złożeniu egzaminu magisterskiego, studiów doktoranckich,

        podyplomowych oraz drugiego kierunku studiów.

 

§ 3

 

1.       Stypendium przyznawane jest na rok akademicki w okresie od października do czerwca, wypłacane raz w  semestrze.

2.       Osoba, która otrzymała stypendium jest zobowiązana w terminie do 31 marca przedstawić zaświadczenie  potwierdzające, że jest studentem kolejnego semestru.

3.       Osoba, która otrzymała stypendium jest zobowiązania do niezwłocznego powiadomienia o ukończenia nauki lub jej przerwaniu.

 

§ 4

1.       Wójt Gminy powołuje zarządzeniem komisję stypendialną , która określa każdorazowo liczbę i wysokość stypendium w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

2.       Ostateczna decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu stypendium naukowego należy do Wójta Gminy Koźminek.

 

§ 5

 

1.       Wnioski o przyznawanie stypendium studenci składają do 15 października danego roku kalendarzowego.

2.       Do każdego wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w 

      § 2 niniejszego regulaminu.

3.       Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

 

§ 6

Lista stypendystów wyłonionych zgodnie z niniejszym regulaminem jest podawana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koźminek oraz w BIP Gminy Koźminek.

§ 7

1.Wójt Gminy cofa stypendium stypendyście, który:

a)       przerwał naukę,

b)       popełnił czyn powodujący wszczęcie postępowania karnego,

c)       dobrowolnie zrezygnował z nagrody stypendialnej.

 

§ 8

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Wójta Gminy Koźminek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

Pracownicy

Marianna Kurek – Kierownik

 

Ilona Olkowicz – Główny Księgowy

 

Ewa Jakubczak - Inspektor