2014

 

uchwała nr XLII/301/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

uchwała nr XLII/302/2014 w spr. wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek "Pomoc gminy Koźminek w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

zał do uchw. nr XLII/302/2014

uchwała nr XLIII/303/2014 w spr. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotczących dodatku energetycznego

uchwała nr XLIII/304/2014 w sprawie zmiany uchwały  budżetowej Gminy Koźminek na 2014 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr XLIII/305/2014 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieopłatnie pomocy w zakresie dożywiania ...

uchwała nr XLIII/306/2014 w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w zkresie dożywaniania w formie posiłku ...

uchwała nr XLIII/307/2014 w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu strażackiego.

uchwała nr XLIII/308/2014 w spr. zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych...

uchwała nr XLIV/309/2014 w spr. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa....

uchwała nr XLIV/310/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej Gm. Koźminek na 2014r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zal. nr 4 

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

uchwała nr XLIV/311/2014 w spr. określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ......

uchwała nr XLIV/312/2014 w spr. informacji rocznej z wykonania planu finansowego GBP w Koźminku

uchwała nr XLIV/313/2014 w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gm. Koźminek

zał nr 1

uchw. nr XLIV/314/2014 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami ....

zał. nr 1

uchw. nr XLIV/315/2014  w spr. wyrażenia zggoy na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

uchw. nr XLV/31/2014 w spr. przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego .....

uchw. nr XLV/317/2014 w spr. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.......

uchw. nr XLV/318/2014 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożycaki .......

uchw. nr XLV/319/2014 w spr. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa.....

uchw. nrXLV/320/2014 w spr. ustalenia wysokości stawki dotacji podmiotowej dla ZGKiM w Koźminku na 2014r.

zał. nr 1

uchw. nr XLV/321/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowj Gminy Koźminek na 2014r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

uchw. nr XLVI/322/2014 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielnego Publivznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

uchw. XLVI/323/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014r.

zał. nr 1

zał. nr 2

 zał. nr 3

zał. nr 4

uchw. nr XLVI/324/2014 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki ....

uchw. nr XLVI/325/2014 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki ...

uchw. nr XLVI/326/2014 w spr. wyrażenia zgody na użyczewnia części działki ..

uchw. nr XLVI/327/2014 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP w Koźminku.

uchw. nr XLVI/328/2014 w spr. wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Koźminek

uchw. nr XLVI/329/2014 w spr. Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

uchw. nr XLVII/330/2014 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek na 2013r.

uchw. nr XLVII/331/2014 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r.

uchw. nr XLVII/332/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej Gm. Koźminek na 2014 r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchw. nr XLVII/333/2014 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ...

uchw. nr XLVII/334/2014 w spr. wyrażenia zgody na użyczenie części działki.....

uchw. nr XLVII/335/2014 w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gm. Koźminek

uchw. nr XLVII/336/2014 w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłtnie pomocy w zakresie dożywiania.....

uchw. nr XLVII/337/2014 w spr. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Koźminek na lata 2014 - 2020

zał. nr 1

uchw. nr XLVII/338/2014 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2014-2020

zał. nr 1

uchw. nr XLVIII/339/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014 r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchw. nr XLVIII/340/2014 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki ....

uchw. nr XLVIII/341/2014 w spr. zmian w podziale Gminy Koźminek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

uchw. nr XLVIII/342/2014 w spr. wyrażenia pozytywnej opinii RG Koźminek dot. projektu uchw. w spr. podziału Powiatu Kaliskiego na okręgi wyborcze....

uchw. nr XLVIII/343/2014 w spr.  sprostowania oczywistej omyłki w uchw. nr XXX/219/2013 RG Koźminek z dnia 28.02.2013r. w spr. utworzenia stałych obwodów głosowania.....

uchw. nr XLIX/344/2014 w spr. zmiany buchw. nr XLV/309/2014 RG Koźminek z dnia 27.03.2014r w spr. zaciągnicia pożyczki z budżetu państwa....

uchw. nr XLIX/346/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej Gm. Koźminek na 2014r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchw. nr XLIX/347/2014 w spr. uchwalenia programu współpracy Gm. Koźminek z organizacjami pozarządowymi ...

uchw. nr XLIX/348/2014 w spr. zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania planu fiansowqego GBP w Koźminku za  I półrocze 2014r.

uchw. nr XLIX/349/2014 w spr. upoważnienia Pani Katarzyny Szydłowskiej Dyrektora SP im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu admin. poublicznej kierowanej przez nią jednostki

uchw. nr XLIX/350/2014 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki.....

uchw. nr XLIX/351/2014 w spr. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koźminek porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintergrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wlkp.

uchw. nr XLIX/352/2014 w spr. zmiany uchw. nr XXXI/224/2013 RG Koźminek z dnia 18.03.2013r. w spr. uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gm. Koźminek.

uchw. nr L/353/2014 w spr. zmian WPF Gm. Koźminek na lata 2014-2021

uchw. nr L/354/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej Gm. Koźminek na 2014r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał .nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

uchw. nr L/355/2014 w spr. upoważnienia Wójta Gm. Koźminek do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej na targowiskach gminnych zlokalizowanych na terenie Gm. Koźminek.

uchw. nr L/356y/2014 w spr. uchwalenia stawek poodatku od nieruchomości

uchw. nr L/357/2014 w spr. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

uchw. nr L/358/2014 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczania poadtku rolnego w 2015r

uchw. nr L/359/2014 w spr. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

uchwe. nr L/360/2014 w spr. przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego placu zabaw znajdującego się przy Publicznym Przedszkolu  w Koźminku

uchw. nr L/361/2014 w spr. przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego znajdujących się przy SP w Moskurni

uchw. nr L/362/2014 w sr. przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego znajdujących się przy SP w Nowym Nakwasinie

uchw. nr L/363/2014 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali znajdujących się w budynku w Nowym Nakwasinie....

uchw. nr L/364/2014 w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.......

uchw. nr L/365/2014 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

uchw. nr L/366/2014 w spr. zatwierdzenia Palnu Odnowy Miejscowości Bogdanów.

uchw. nr L/367/2014 w spr. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych .....

uchw. nr L/368/2014 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gm. Koźminek na 2015r.

zał. nr 1

uchw. nr L/369/2014 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gm. Koźminek na 2015 r.

zał. nr 1

uchwe. nr I/1/2014 w spr. wyboru Przewodniczącego Rdy Gminy Koźminek

uchw. nr I/2/201`4 w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Koźminek

uchw. nr I/3/2014 w spr. powołnia stałych komisji rady gminy oraz ich składów osobowych

uchw. nr II/4/2014 w spr. zmiany uch. nr II/10/2002 RG  Koźminek a dn. 12 grudnia 2002r. w spr. Statutu Gminy Koźminek

uchw. nr II/5/2014 w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

uchw. nr II/6/2014 w spr. przystąpienia do realizacji projektu systemowego pt. "Przedszkole czas zacząć" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspólfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 

uchw. nr II/7/2014 w spr. powołania składu Rady Spoecznbej SPZOZ Gm. Ośrodka Zdrowia w Koźminku

uchw. nr III/8/2014 w spr. zmiany uchw. nr XLV/319/2014 RG Koźminek z dnia 30.04.2014r.  w spr. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa....

uchw. nr III/9/2014 w spr. zmiany uchw. nr XLV/318/2014 RG Koźminek z dnia 30.04.2014r. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki....

uchw. nr III/10/2014 w spr. zmiany uchw. nr XLV/317/2014 RG Koźminek z dnia 30.04.2014r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa...

uchw. nr III/11/2014 w spr. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek nanlata 2014-2021

uchw. nr III/12/2014 wnspr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2014r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchw. nr III/13/2014 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Koźminek na lata 2015-2021

uchw. nr III/14/2014 w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nna terenie Gm. Koźminek

uchw. nr III/15/2014 w spr. uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

uchw. nr III/16/2014 w spr. zaciągnięci pożyvzki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowqanie  operacji "kompleks sportow-ewkreacyjny w m. Koźminek" realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013

uchw. nr III/17/2014 w spr. ustalernia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Koźminek