2016

uchwała nr XIII/107/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

uchwała nr XIII/108/2016 w sprawie określenia kryteriów  rekrutacji do klas pierwszych szkół podtsawowych i gminazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym.

uchwała nr XIII/109/2016 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego ośrodka Zdrowia wKoźminku.

uchwała nr XIII/110/2016 w sprawie uchwalenia regulaminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Koźminek.

zał. nr 1

uchwała nr XIII/111/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Koźminek.

zał. nr 1

uchwała nr XIII/112/2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

uchwała nr XIII/113/2016 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

uchwała nr XIV/114/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dpofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 20126-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

uchwała nr XIV/115/2016 w sprawie nabycia nieruchomościgruntowej oznaczobnej nr działki323, położonej w Koźminku

uchwała nr XIV/116/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej WojewództwuWielkopolskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniam na realizację zadania pn.:"Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojeódzkiej 471 Opatówek - Rzymsko na odcinku od m. Dębsko do m. Lisków - etsp II od km 15+930,00 do 15+270,00.

uchwała nr XIV/117/2016 w sprawie ustalenia stawki dotacji przwedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na dofinansowanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych na 2016 rok.

zał. nr 1 

uchwała nr XIV/118/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023

uchwaa nr XCIV?119/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

uchwała nr XIV/120/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  o partnerstwie z Gminą Oaptówek w sprawie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Rajsko-Smółki, gm. Opatówek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

uchwała nr XIV/121/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społacznych Gminy Koźminek na lata 2016-2020

zał. nr 1

uchwała nr XIV/122/2016 w sprawie programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

uchwała nr XIV/123/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/58/2015 RG Koźminek z dnia 24.-09.2015r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Koźminek

uchwała nr XIV/124/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek."

zał. nr 1

uchwała nr XV/125/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziale zysku Samodzielniego Publicznego Zakładu Opieki Zrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2015rok

uchwała nr XV/126/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa."

uchwała nr XV/127/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023

uchwała nr XV/128/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

uchwała nr XV/129/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminku

zał. nr 1 

uchwała nr XV/130/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

uchwała nrXVI/131/2016 w sprawie zatwierdzenia spraozdania finansowegon wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2015 rok

uchwała XVI/132/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2015 rok

uchwała nr XVI/133/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II" ze środków Wojewódzkiego Funduszu OchronY Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

uchwała nr XVI/134/2016 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata n2016-2023

uchwała nr XVI/135/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchwała nr XVI/136/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku

uchwała nr XVI/137/2016 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowe w Moskurni

uchwała nr XVI/138/2016 w sprawie przyjęcia :Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźminek"

zał. nr 1

uchwała nr XVI/139/2016 w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych na terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1

uchwała nr XVII/140/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023.

uchwaław nr XVII/141/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał.nr 5

uchwała nr XVII/142/2016 w sprawie  sprostaowania oczywistegf\o błędu pisarskiego w uchwale nr XVI/143/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zciągnięcia długoterminowej  pożyczki na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II" ze środków Wojewdzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała nr XVII/143/2016 w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 226/5 położonej w Tymianku, obręb Emilianów.

uchwaa nr XVII/144/2016 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki oznaczonej nr 1/2 położonej w Murowańcu, obręb Józefina

uchwała nr  XVII/145/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek oznaczopnych nr 161/3 i 161/4 położonych w Osuchowie.

uchwała nr XVII/146/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżaiwenie części działki oznaczonej nr 28/17 położonej w Koźminku.

uchwała NR XVII/147/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej nr 399/3 położonej w Nowym Nakwasinie.

uchwała nr XVII/148/2016 w sprawie zmiany uchwały nrXXI/163/2008 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 października 2008 r.w sprawie zasad wynajmowania likali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koźminek.

uchwaa nr XVII/149/2016 w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiego wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r .

uchwała nr XVII/150/2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych na terenie Gminy Koźminek.

zał. nr 1

uchwała nr XVII/151/2016 w sprawie Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

uchwała nr XVII/152/2016 w sprawie zaliczenia drogi  powiatopwej nr 4608 P do kategorii dróg gminnych.

 uchwała nr XVIII/153/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XV/126/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28  kwietnia 2016 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetleniadrogowego na terenie Gminy Koźminek w miejsowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471  Koźminek ul. Akacjowa.

uchwała nr XVIII/154/2016 zmiejająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 Bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego  (HEMS) na terenie ltniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

uchwała nr XVIII/155/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023.

uchwała nr XVIII/156/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchwała nr XVIII/157/2016 w sprawie programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjamimpozarządowymi oraz podmiotamio których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku

uchwała nr XVIII/158/2016 w sprawie nabycia nieruchomości grumntowej oznaczonej nr działek 1346/1 i 136/4 w Osuchowie.

uchwała nr XVIII/159/2016 w sprawie zaliczenia drogi powiatowj nr 4608 P do kategorii gróg gminnych.

uchwała nr XIX/160/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023.

uchwała nr XIX/161/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

uchwała nr XIX/162/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wsprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji - Kalisko - Ostrowskiej.

uchwała nr XX/163/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Zintegrowani w kulturze"

uchwała nr XXI/164/2016 w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4615 P w m.  Noskurnia" i "Przebudowa drogi nr 4607 P w m. E,ilianów w zakresie chodnika"

 uchwała nr XXI/165/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Koźminek porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

uchwała nr XXI/166/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023.

uchwała nr XXI/167/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej GminyKoźminek na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr XXI/168/2016 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr XXI/169/2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Koźminek oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującwej w ramach wspólnej obsługi.

uchwała nr XXI/170/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Rkonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych.

uchwała nr XXI/171/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

zał. nr 1

uchwała nr XXI/172/2016w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na 2017 rok.

zał. nr 1

uchwała nr XXI/173/2016 w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na 2017 rok

zał. nr 1

uchwała nr XXII/174/2016 w sprawie udzielenia pomocy fiansnowej Powiatowi Kaliskiemu  z budżetu Gminy Koźminek na realizację zadań pn.:" Przebudowa drogi powiatowej  nr 4615P  w miejscowości Moskurnia" i "Przebudowa dropgi powiatowej nr 4607 w miejscowości Emilianów"

uchwała nr XXII/175/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

uchwała nr XXIII/176/2016  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci wwieku 5 lat w przedszkolu, punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Koźminbek.

uchwała nr XXIII/177/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek na realizację projektu pn.:"Modernizacja energetyczna obiektów użteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Opracowanie studium wykonalności projektu".

uchwała nr XXIII/178/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniam na realizację projektu pn.:" Zintegrowani w Kulturze - Opracowanie dokumentacji obejmującej studium wykolaności projektu".

uchwała nr XXIII/179/2016 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek na zadanie pn.:" Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice."

uchwała nr XXIII/180/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016-2023.

uchwała nr XXIII/181/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

uchwała nr XXIII/182/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2024

uchwała nr XXIII/183/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11