2017

uchwała nr XXIV/184/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2024

uchwała nr XXIV/185/2017 w sprawiezmiany uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2017 rok

zal. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr XXIV/186/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr XXIV/187/2017 w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych na terenie gminy Koźminek

zał. nr 1

uchwała nr XXIV/188/2017 wsprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koźminek

zał. nr 1

uchwała nr XXIV/189/2017 w sprawie zmiany uchwały XXIII/176/2016 Rady Gminy Koźminek z dnai 29 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkonych prowadzonych przez Gminę Koźminek

uchwała nr XXV/190/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finabnsowej Gminy Kożminek na lata 2017 - 2024.

uchwała nr XXV/191/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

uchwała nr XXV/192/2017 w spraswie zaolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z obowiązkuwpłty nadwyżki środków iobrotowych do budżetu Gminy Koźminke.

uchwala nr XXV/193/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr XXV/194/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Koźminek, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde ztych kryteriów niezbędnych do ich potwierdzenia.

zał. nr 1

uchwała nr XXV/195/2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacjido pierwszych klas szkół podstawowych oprowadzonych przez Gminę Koźmine, które będą brane pod uwagę na etaouie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zmieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczbyby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzebnia.

zał. nr 1

uchwała nr XXV/196/2017 w sprawie  wprowadzenia zmian  w składzie osobowym Rady Społecznej Sam,odzielnwego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku

uchwała nr XXV/197/2017 w sprawie określenia kryterium w oparciu o które zwalnia się z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów2 na terenie Gminy koźminek.

uchwała nr XXV/198/2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usuwanuie drzew i krzewów na terenie Gminy Koźminek.

uchwała nr XXV/199/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publiczxnej w Koźminku za 2016 rok.

uchwała nr XXVI/200/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Koźminek na lata 2017-2027

uchwała nr XXVI/201/2017 w sprawiezmiany uchwały budżetowej  Gminy Koźminek na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

uchwała nr XXVI/202/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodasrowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek.

uchwała nr XXVI/203/2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku

uchwała nr XXVII/204/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego ośrodka Zdrowia w Koźminku za 2016 rok.

uchwała nr XXVII/205/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016 rok.

uchwała nr XXVII/206/2017 w sprawieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek za 2016 rok.

uchwała nr XXVII/207/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Rozbudowasieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina" ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

uchwała nr XXVII/208/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2027

uchwała nr XXVII/209/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

uchwała nr XXVII/210/20178 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej uchwale nr XXIII/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia25 lutego 2016 roku w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych  szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym.

uchwała nr XXVII/211/2017 w sprawie wyrażenia zgody nasprzedaż nieruchomości położonej w Józefinie

uchwała nr XXVII/212/2017 w sprawie wyrażenia zgosy na sprzedaż w drodzebezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. 

uchwała nr XXVII/213/2017 w sprawie zxmiany uchwały nr XLVII/335/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koźminek.

uchwała nr XXVIII/214/2017 w sprawie srostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr XXVII/2017/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina" ze środsków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała nr XXVIII/215/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miesjcowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

uchwała nr XXVIII/216/2017 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie oraz ustalenia tych stawek.

uchwała nr XXVIII/217/2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwała nr XXVIII/218/2017 w spraswie zaminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2025.

uchwała nr XXVIII/219/2017 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

uchwała nr XXVIII/220/2017 w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu

uchwała nr XXVIII/221/2017 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 218/12 położonej w Koźminku

uchwała nr XXIX/222/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku z przeznaczeniem  na dofinansowanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych na 2017 rok. 

zał. nr 1

uchwała nr XXIX/223.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek za lata 2017 - 2025.

uchwała nr XXIX/224/2017  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

uchwała nr XXIX/225/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji

uchwała nr XXIX/226/2017 w sprawie przystąpienia Gminy Koźminek do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego "Integracja i i atywizacja społeczno-zawodowa w powiecie kaliskiem" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego oprogramu Operacujnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społaczne, Działanie  7.1 Aktywna itegracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja.

uchwała nr XXIX/227/2017 w sprawie  informacji półrocznej z wykonania planu finansoweho Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2017 r.

uchwała nr XXIX/228/2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum i. Noblistów Polskich włączonego do Szkoły Podstawowej im. AndrzejaMielęckiego w Koźminku.

uchwała nr XXX/229/2017 w sprawie zmainy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek nalata 2017-2025.

uchwała nr XXXI?230/2017 w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomoicy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

uchwała nr XXXI/231/2017 w spraiwe zmiany WPF na lata 2017-2025.

uchwała nr XXXI/232/2017 w spraie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

uchwała nr XXXI/233/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia SP im. A.Mieleęckiego w ośmioklasową SP im. A. Mieleęckiego 

uchwała nr XXXI/234/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia SP im. JananPawła II w ośmioklasową SP im. Jana Pawła II

uchwała nr XXXI/235/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia SP im W. Witosa w ośmioklasową SP. im. W. Witosa

uchwała nr XXXI/236/2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora SP im. A. Mielęckiego w Koźminku do załatwiania indywiduyalnych sprawe z zakresu administracji publicznej.

uchwała nr XXXI/237/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działkui oznaczonej nr 5637/13 położonej w Koźminku

uchwała nr XXXI/238/2017 w spraiwe wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki  oznaczonej nr 637/12 położonej w Koźminku.

uchwała nr XXXI/239/2017 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr 20/3 położonej w Koźminku i zwolnienia z oboweiązxku przetargowego trybu zawarcia umowy.

uchwała nr XXXI/240/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoścci za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem sprcjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psytchicznymi oraz szczegółowych warunków częścviowego lub całkowitego zwilnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

uchwała nr XXXII/241/2017 w sprawie zmiany Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2025.

uchwała nr XXXII/242/20`17 w spraiwe zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr XXXIII/243/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 maja 2017 roku  w sprawie wieloleniego progrmu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Koźminek.

uchwała nr XXXIII/244/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zbytkami dla Gminy Koźminek na lata 2017-202"

uchwała nr XXXIII/245/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/207/2017 Rady Gminy koźminek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia dłuterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

uchwła nr XXXIII/246/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy koźminek z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

uchwała nr XXXIII/247/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu z budżetu Gminy Koźminek z przeznaczeniem na realizację zadania pn: "Remont drogi powiatowej nr 4615 na odcinku Koźminek - Złotniki w zakresie chodnika" 

uchwała nr XXXIII/248/2017 w sprawie Wieletniej Prognozy Finansowej Gminy koźminek na lata 2017-2025

uchwała nr XXXIII/249/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał.nr 7

uchwała nr XXXIII/250/2017 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr XXXIII/251/2017 w sprawie  okrteślenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr XXXIII/252/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XII/102/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie poboru podatkóww drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

uchwała nr XXXIII/253/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koźminek.

uchwała nr XXXIII/254/2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku  z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Koźminek oraz  przeznaczeniu jen na cele statutowe zakładu.

zał. nr 1

uchwała nr XXXIII/255/2017 w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

zał. nr 1

uchwała nr XXXIII/256/2017 w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Koźminek z ogranizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaslności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

uchwała nr XXXIII/257/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Koźminek.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

uchwała nr XXXIII/258/2017 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałkach prawa handlowego przez Gminę Koźminek.

uchwała nr XXXIV/259/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Koźminku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych w 2017 roku.

zał. nr 1

uchwała nr XXXIV/260/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017-2025

uchwała nr XXXIV/261/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

uchwała nr XXXIV/262/2017 w sprawie uchwalenia Wieloltniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018-2026

uchwała n rXXXIV/263/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2018 rok

uzasadnienie

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

uchwała nrXXXIV/264/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia punktu przedfszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie.

uchwała nr XXXIV/265/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koźminek

zał. nr 1

uchwała nr XXXIV/266/2017 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koźminek na lata 2017-2032

zał. nr 1

uchwała nr XXXIV/267/2017 w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Koźminek na 2018 rok.

za. nr 1

uchwała nr XXXIV/268/2017 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na 2018 rok

zał. nr 1