Podstawy prawne działania, kompetencje

Podstawy prawne działania, kompetencje

Tryb pracy Wójta:

 • Wójt wykonuje:

   - uchwały Rady,
   - jemu przypisane zadania i kompetencje,
   - zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego,
   - inne zadania określone ustawami i Statutem Gminy.

 • Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
 • Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.

 


Do zakresu zadań Wójta należy:

 • reprezentowanie Urzędu Gminy na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy Koźminek nie stanowi inaczej,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników samorządowych, upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.