Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Gospodarka

Perspektywy rozwoju 

 

W Gminie Koźminek szansy rozwoju należy upatrywać w rozwoju turystyki czy agroturystyki. Wyjątkowe walory posiadają tereny położone w dolinie rzeki Swędrni, gdzie w 1991 r. został utworzony obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Swędrni w okolicach Kalisza” oraz rejon miejscowości Krzyżówki i Młynisko, które już od czasów II Rzeczypospolitej mają charakter miejscowości letniskowych. W sposób znaczący podnosi te walory powstały niedawno Zbiornik Retencyjny  Murowaniec.

Dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych i pozostałej infrastruktury również dodatnio wpływa na harmonijny rozwój gminy.

Z infrastruktury należy wymienić takie elementy jak:

 

• Gospodarka wodno ściekowa

 

Gmina w okresie ostatnich latach położyła główny nacisk na rozbudowę infrastruktury technicznej. Prace te objęły zarówno budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów w szczególności: budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwem, które zajmuje się zaopatrzeniem Gminy w wodę, utrzymaniem porządku i odprowadzaniem ścieków jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 141,6 km. Gmina prowadzi bieżącą modernizację urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, stosując nowoczesne technologie i wykorzystując do sfinansowania ich środki własne jak i pieniądze z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. Wpływają one w sposób zasadniczy na polepszenie (i tak niezłej) jakości wody, zwłaszcza na jej smak i zapach. Jakość dostarczanej wody podlega stałej kontroli. Rozwój sieci wodociągowej doprowadził do całkowitego zwodociągowania gminy, co daje możliwość podłączenia do wodociągu 100% nieruchomości w gminie.

W zakresie zagospodarowania odpadów i odprowadzania ścieków gmina posiada należycie przygotowane zaplecze techniczne. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 8km. W 1994 roku oddana została do użytku Oczyszczalnia Ścieków w Koźminku w najbliższym okresie będzie modernizowana. Planuje się budowę dodatkowo dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gać Kaliska i Józefina. W 1997 r. gmina przystąpiła do Związku Komunalnego pod nazwą „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i stała się udziałowcem budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Prażuchy, gdzie oprócz wysypiska odpadów stałych prowadzona będzie segregacja śmieci. Biorąc udział w tym przedsięwzięciu Gmina zapewnia rozwiązanie na długie lata problemu gospodarki odpadami. Już dzisiaj w niektórych miejscowościach zlokalizowane są pojemniki do selektywnego odbioru odpadów. Na terenie gminy funkcjonują również firmy zajmujące się odbiorem odpadów od podmiotów gospodarczych i indywidualnych gospodarstw.

 

• Gazyfikacja

 

W gminie znajduje się sieć gazowa w miejscowości Emilianów. Istniejąca sieć posiada znaczne rezerwy i może stanowić źródło dostaw gazu dla nowych odbiorców.

 

• Sieć telefoniczna

 

Wszystkie miejscowości gminy są stelefonizowane i zelektryfikowane. Oprócz telefonii stacjonarnej, która na terenie gminy obsługiwana jest przez operatora Telekomunikację Polską S.A., funkcjonują systemy telefonii komórkowej przez stacje bazowe zlokalizowane w Koźminku i w związku z tym nie występują problemy z zasięgiem dla wszystkich obecnie funkcjonujących operatorów telefonii komórkowej.

 

• Oświata

 

Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć placówek szkolnictwa podstawowego. Jedno przedszkole publiczne, trzy szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum. Wszystkie placówki szkolne wyposażone są w sale gimnastyczne i dobrą bazę edukacyjną wyposażone (pracownie informatyczne, pomoce multimedialne wykorzystywane podczas procesu edukacji).

 

• Podmioty Gospodarcze

 

Działalność gospodarcza na terenie gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym. Funkcjonujące tu podmioty gospodarcze należy zaliczyć do grupy średnich i małych przedsiębiorstw. Szczególne ożywienie zapanowało w ostatnich latach w handlu i usługach. Liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Koźminek w ostatnich pięciu latach wzrosła o 28%. Na terenie gminy, zgodnie ze stanem na dzień 1 września 2004 r., jak wynika z danych Ewidencji Działalności Gospodarczej, działa 298 podmiotów gospodarczych.

Aktywni zawodowo stanowią w gminie 60,3% ogółu ludności w wieku powyżej 15 lat. Przyrost naturalny w 2003 roku wyniósł 0,17 0/00 i był porównywalny z przeciętną dla województwa wielkopolskiego.

W stosunku do istniejących potrzeb obecna infrastruktura turystyczna gminy jest jeszcze niewystarczająca, co otwiera korzystne perspektywy dla inwestorów krajowych i zagranicznych.

Gmina jest właścicielem ok. 4 ha gruntów w rejonie zbiornika Murowaniec. Inwestowanie w turystykę na tym terenie należy uznać za intratne posunięcie.

 

 • Instytucje

 

W miejscowości Koźminek mają swoje siedziby; m.in. Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Posterunek Policji, Dom Kultury z biblioteką, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Zakład Leczenia Uzależnień w Sokołówce oraz bardzo prężnie działające Ochotnicze Straże Pożarne w Koźminku i większych sołectwach.