Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

Joanna Karpisiewicz

ZAKRES CZYNNOŚCI

1) Kierowanie  pracą Referatu Organizacyjnego

2) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników,

3) Prowadzenie spraw dotyczących zarządu budynkami administracyjnymi i gospodarczymi , gospodarka lokalami biurowymi ,

4) Opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego, projektów podziału urzędu na referaty  oraz zakresów  czynności na stanowiskach ,

5) Ewidencja i monitorowanie ustaleń podjętych na naradach z udziałem Wójta, wdrażanie dyspozycji Wójta co do sposobu realizacji zadań,

6) Upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w urzędzie ,

7) Organizacja i obsługa techniczno ? biurowa narad zwoływanych przez Wójta,

8) Koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników oraz praktyk zawodowych uczniów i studentów,

9) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń,

10) Załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne , zakup mebli i sprzętu biurowego, prowadzenie dokumentacji inwentarzowej, konserwacja sprzętu ruchomego,

11) Nadzór nad wdrażaniem informatycznego systemu obiegu dokumentów,

12) Dekretacja korespondencji ,

13) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy urzędu,

14) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,

15) Koordynowanie załatwiania przez pracowników interpelacji radnych ,

16) Realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizacje  treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań ,

17) Organizowanie przeglądów kadrowych pracowników urzędu i ocen klasyfikacyjnych pracowników mianowanych ,

18) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

19) Wykonywanie czynności z zakresu aktów stanu cywilnego jako Z-ca Kierownika USC .

20) Prowadzenie spraw z zakresu wyborów, stała współpraca z organami wyborczymi, koordynacja przygotowania i przeprowadzania głosowania na terenie gminy,

21) Opracowywanie zmian statutu gminy oraz statutów jednostek pomocniczych.