Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Katarzyna Durman

ZAKRES CZYNNOŚCI

1.    Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
2.    Kierowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników Referatu Finansowego Urzędu Gminy.
3.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, a w szczególności realizacji zatwierdzonych przez kierownika jednostki wypłat.
4.    Dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Gminy procedurami kontroli finansowej wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym a w tym:
     -     zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
     -     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
5.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta Gminy dotyczących prowadzenia rachunkowości.
6.    Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7.    Prowadzenie ewidencji zmian budżetu.
8.    Nadzór nad opracowaniem materiałów do projektu budżetu gminy oraz sporządzenie projektu budżetu gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek.
9.    Sporządzanie półrocznego i rocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.    Sporządzanie sprawozdawczości finansowej Gminy Koźminek (bilansu budżetu gminy, bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat jednostki budżetowej, zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej, informacji dodatkowej jednostki budżetowej oraz bilansu skonsolidowanego).
11.    Sporządzenie sprawozdawczości (budżetowej i w zakresie operacji finansowych) z wykonania budżetu Gminy oraz koordynowanie prac i pomoc przy sporządzaniu sprawozdań jednostkowych Urzędu Gminy Koźminek.
12.    Analiza prawidłowości wykonania budżetu Gminy, weryfikacji przedkładanych sprawozdań i dokumentów,
13.    Nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz rozliczeniem ich z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.
14.    Nadzór nad prawidłowością rozliczania podatku od towarów i usług.
15.    Nadzór nad ewidencją  syntetyczną majątku Urzędu.
16.    Nadzór nad prawidłowością i terminowością sporządzanych sprawozdań statystycznych w zakresie majątku gminy i prowadzonych inwestycji.
17.    Nadzór nad obsługą kredytów bankowych i pożyczek oraz papierów wartościowych.
18.    Nadzór nad obsługą udzielanych z budżetu Gminy Koźminek pożyczek oraz nad prawidłowością ich spłaty.
19.    Organizacja i koordynacja inwentaryzacji majątku użytkowanego przez urząd oraz nadzór nad inwentaryzacją majątku Urzędu Gminy.
20.    Nadzór nad dokonywaniem bieżących i okresowych analiz windykacji podatków i opłat lokalnych.
21.    Opracowanie analiz i bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy.
22.    Przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych w sposób umożliwiający ochronę mienia jednostki oraz prawidłowe rozliczenie osób odpowiedzialnych za mienie jednostki.
23.    Nadzór i kontrola prowadzenia postępowania w sprawach wniosków, odwołań i skarg dotyczących wymiaru podatków oraz opłat i przygotowywanie projektów ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności.
24.    Planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających jednostek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.
25.    Opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek.
26.    Opracowywanie na podstawie wyników kontroli informacji i analiz dotyczących funkcjonowania kontrolowanych jednostek oraz analiz i propozycji zmierzających do poprawy współdziałania jednostek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w toku planowania i wykonania budżetu.
27.    Opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych.
28.    Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej prowadzącymi kontrole w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koźminek.
29.    Współdziałanie z bankami w zakresie umów prowadzenia rachunków Urzędu Gminy oraz lokowania wolnych środków finansowych.
30.    Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich  zadań.
31.    Współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
32.    Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta Gminy.
33.    Przygotowanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska.