Dzisiaj jest piątek, 19 lipca 2024r. Imienieny Wincentego i Wodzisława

Opieka i Wychowanie

Statut i misja Publicznego Przedszkola w Koźminku

§ 2

Cele i zadania oraz przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej z określeniem sposobu realizacji zadań

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, koncentrując się na:

a)        zapewnieniu dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa, 

b)       tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

c)        wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym   i przyrodniczym.

2.  Zadania Przedszkola dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych  dzieci   i  realizowane w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

Poznawanie i rozumienie siebie i świata,

Nabywanie umiejętności poprzez działanie,

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

Budowanie systemu wartości.

3. W Przedszkolu przestrzegane są prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a   w szczególności do:

-          Akceptacji takim jakimi są

-          Spokoju i samotności gdy tego potrzebują,

-          Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

-          Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

-          Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

-          Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których mogą się zwrócić,

-          Badania i eksperymentowania,

-          Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego pod względem bezpieczeństwa),

-          Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

-          Snu i wypoczynku, jeśli są zmęczone

-          Jedzenia i picia, gdy są głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

-          Zdrowego jedzenia,

-          Ochrony przed przemocą,

-          Poszanowania ich godności osobistej,

-          Życzliwego i podmiotowego traktowania.

4. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

a)        diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)       rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)        rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)       wspieranie dziecka uzdolnionego,

e)        prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli,

f)        wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

5.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu polega w szczególności na:

a) organizowaniu spotkań ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej (psycholog, logopeda),

b) organizowaniu indywidualnych konsultacji rodziców z psychologiem,

c)  informowaniu rodziców o możliwości korzystania z pomocy

d) współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i pomocy społecznej.

6. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki  w szkole.

7. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

8. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej  i religijnej, którą kształtuje się poprzez:

a) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich,

     b) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,

     c) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny.

     d) organizowanie na życzenie rodziców nauczania religii.

9. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście bądź telefonicznie).

10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio   dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

11.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

12.W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci – jedna osoba dorosła.

13.     Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i   turystyki. Organizację i program wycieczek oraz  innych imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

14. W celu zapewnienia  poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych, przedszkole prowadzi wśród dzieci systematyczną pracę nad podstawową znajomością przepisów ruchu drogowego, poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

15. Na początku roku szkolnego dokonuje się zbiorowego ubezpieczenia wszystkich wychowanków oraz nauczycieli według przepisów zakładu ubezpieczeń.

§ 3

                       Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie  przez rodziców i opiekunów prawnych obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola. Dzieci  mogą być odbierane przez inne osoby zapewniające im bezpieczeństwo, po przedłożeniu upoważnienia wyrażonego na piśmie przez rodziców.

2. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji, dzieci mogą być odbierane przez obojga rodziców o ile nie zostanie przedstawiona sankcja wyroku sądu pozbawiająca lub ograniczająca opiekę nad dzieckiem jednego z rodziców.

3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to czy jest to rodzic czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§ 8

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)       Przedszkole w Koźminku:

-       5 sal zajęć

-       2 szatnie

-       zaplecze higieniczno - sanitarne, kuchnię oraz ogród przedszkolny

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań   i uzdolnień.

2.   Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

3.   Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

§ 10

1.        Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który nauczyciel oraz osoby prowadzące zajęcia dodatkowe mogą wybrać spośród programów wpisanych do wykazu MEN, albo opracować własny program, samodzielnie lub dokonać modyfikacji.

2.        Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i po uwzględnieniu możliwości dzieci, ustala Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego realizowany w danym roku szkolnym.

3.        Informację o wybranym programie (jego tytuł i numer) nauczyciel umieszcza na pierwszej stronie w dzienniku zajęć.

4.        Do 31 marca Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości (poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń) zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz książek pomocniczych które obowiązywać będą od początku następnego roku szkolnego.

5.        Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. W przedszkolu na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe (j. angielski, zajęcia taneczne i inne),

     a)  uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców,

b)       terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców po wcześniejszym ustaleniu ich z prowadzącymi te zajęcia,

c)        zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przewidzianymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7. Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

-          z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

-          z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

8.        Przedszkole organizuje na wniosek pisemny rodziców nieodpłatne zajęcia religii dla dzieci   6 – letnich. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela.

9.        Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 11

1.  Przedszkole jest pięciodziałowe.

2.  Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 125.

§ 12

1.        Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz Organizacji Przedszkola” opracowany przez Dyrektora po zakończeniu rekrutacji.

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zaopiniowaniu przez       organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.  W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

-          liczbę oddziałów i ich czas pracy,

-          liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

-          ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 13

1.        Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych.

2.        Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrze   i zainteresowań dzieci

§ 14

1.        Przedszkole czynne jest 9,30 godzin dziennie od 6.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny  z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. W tym czas przeznaczony na realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

2.        Przerwę w pracy przedszkola ustala w porozumieniu z Dyrektorem i po zasięgnięciu opinii rodziców organ prowadzący na miesiąc lipiec. Przerwa pracy przedszkola wykorzystywana jest na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków w budynku przedszkola i jego obejściu.

3.      Wolne dni od pracy na dany rok kalendarzowy ustalane są zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora.

4.      W wolne dni nie ujęte w Zarządzeniu Dyrektora przedszkole jest czynne w przypadku wcześniejszego zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów, o ile liczba zgłoszonych dzieci przekracza 7 – wszystkie dzieci zgłoszone na dany dzień ponoszą koszty utrzymania za ten dzień.

5.     Odpłatność za przedszkole ustalana jest przez Urząd Gminy w Koźminku i podawana rodzicom do wiadomości.

6.     W przedszkolu dzieci mogą korzystać z trzech posiłków. Istnieje również możliwość wyboru liczby posiłków.

7.        Rodzice ponoszą pełny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu:

       - 3 posiłki 100% stawki  dziennej,

       - 2 posiłki 80% stawki dziennej,

       - 1 posiłek 50% stawki dziennej.

8. Rodzice zobowiązani są wnosić opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu z góry, do 15- dnia każdego miesiąca u intendentki przedszkola.

9. W celu uzyskania odpisu odpłatności rodzice ( prawni opiekunowie ) zobowiązani są zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu. Odpis odpłatności następuje wtedy, jeżeli dziecko jest nieobecne w przedszkolu powyżej 3 dni.

10. Personel przedszkola może korzystać z wyżywienia ponosząc pełny koszt.

11. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc stała   lub doraźna, ustala się w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomoc w formie bezpłatnego wyżywienia lub jednorazowej pomocy doraźnej.

12. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie „ Podstawy programowej wychowania w przedszkolu".

§ 16

1.        W Przedszkolu powołano odrębnym zarządzeniem osobę do zastępowania dyrektora w razie jego nieobecności po zaopiniowaniu przez Organ Prowadzący.

§ 17

1.        Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w Arkuszu organizacyjnym.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła „swoją” grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 18

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.        W celu zintegrowania Przedszkola z rodzicami realizowane są następujące formy kontaktów:

a)   zebrania ogólne (inaugurujące i inne w miarę potrzeb),

b)  zebrania grupowe (wynikające z potrzeb rodziców lub inicjatywy nauczycielki),

c)   zapraszanie do udziału w zebraniach lekarza, psychologa, logopedy i innych osób zgodnie z potrzebami,

d)  kontakty indywidualne (rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami, udział w specjalnie dobranym fragmencie zabaw, oglądanie prac i wytworów dzieci),

e)   zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców,

f)   ekspozycje prac dziecięcych, udostępnianie literatury fachowej,

g)   kącik informacyjny,

h)  imprezy okolicznościowe – Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Bal z Babcia i Dziadkiem, Dzień Matki, Dzień Dziecka, uroczyste pożegnanie przedszkola.

§ 19

1.        Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.        Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 roku życia, jeżeli dziecko posiada opanowane podstawowe umiejętności samoobsługowe. Przyjmuje się pewną tolerancję (np. okres próbny do 3 miesięcy).

3.        Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4.        Dziecko o którym mowa w ust. 3 przyjmowane jest na podstawie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podjętej przez dyrektor publicznej szkoły podstawowej,     w obwodzie której dziecko mieszka.

5.        Dziecko w wieku 6 lat ma możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  w tym  roku kalendarzowym,   w którym dziecko kończy 6 – lat.

6.        Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi, o którym mowa w pkt.5, są obowiązani dopełnić czynności ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

7.  Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

     Nabór  dzieci odbywa się od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku szkolnego..

8.  Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.

9. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc powoływana jest Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i  przewodniczący, którym jest Dyrektor Przedszkola.

10.W pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek i ojców, wobec których      orzeczona  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawność bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także  dzieci            z rodzin zastępczych.

11.  Po wyczerpaniu kryteriów zawartych w ust. 10 Komisja Kwalifikacyjna może ustalić   dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola.

12.  Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola  w następujących przypadkach:

a)     rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej dwóch okresów płatniczych),

b)     nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

c)     gdy zatajone zostały przez rodziców, opiekunów poważne wady rozwojowe potwierdzone przez odpowiednie przychodnie specjalistyczne,

d)     ze względu  na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu  i innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemów wychowawczych lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwe zmiany tej sytuacji,

e)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

13. W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Dyrektor zobowiązany jest do:

a)        pisemnego powiadomienia rodziców o w/w decyzji wraz z uzasadnieniem,

b)       w przypadku sytuacji opisanej w ust.12 pkt. d odpowiednio wcześniej poinformować rodziców o konieczności podjęcia współpracy w zakresie korekcji zachowań dziecka, zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc.

14.  Z uwagi na objęcie dzieci 6 –letnich obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole może podjąć decyzje  o realizacji przez dziecko obowiązku przedszkolnego w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

WIZJA PRZEDSZKIOLA 

1. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

2. Kadra w przedszkolu jest wykwalifikowana i systematycznie się doszkala.

3. Posiadamy szczegółowy zestaw praw dziecka zgodny z własnymi poglądami na wychowanie i preferencjami w tym zakresie.

4. Stosowane style i metody pracy wyzwalają u dziecka poczucie podmiotowości.

5. Nauczyciele są animatorami i terapeutami pomagającymi dzieciom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia.

6. Przedszkole jest otwarte na potrzeby i oczekiwania klientów placówki.

7. Promujemy działalność przedszkola w środowisku.

8. Rozszerzamy stan bazy lokalowej i wyposażenia placówki.

Statut i misja Publicznego Przedszkola w Koźminku

§ 2

Cele i zadania oraz przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej z określeniem sposobu realizacji zadań

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, koncentrując się na:

a)        zapewnieniu dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa, 

b)       tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”,

c)        wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym   i przyrodniczym.

2.  Zadania Przedszkola dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych  dzieci   i  realizowane w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

Poznawanie i rozumienie siebie i świata,

Nabywanie umiejętności poprzez działanie,

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

Budowanie systemu wartości.

3. W Przedszkolu przestrzegane są prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a   w szczególności do:

-          Akceptacji takim jakimi są

-          Spokoju i samotności gdy tego potrzebują,

-          Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

-          Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

-          Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

-          Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których mogą się zwrócić,

-          Badania i eksperymentowania,

-          Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego pod względem bezpieczeństwa),

-          Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

-          Snu i wypoczynku, jeśli są zmęczone

-          Jedzenia i picia, gdy są głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

-          Zdrowego jedzenia,

-          Ochrony przed przemocą,

-          Poszanowania ich godności osobistej,

-          Życzliwego i podmiotowego traktowania.

4. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

a)        diagnozowanie środowiska wychowanków,

b)       rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)        rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)       wspieranie dziecka uzdolnionego,

e)        prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli,

f)        wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

5.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu polega w szczególności na:

a) organizowaniu spotkań ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej (psycholog, logopeda),

b) organizowaniu indywidualnych konsultacji rodziców z psychologiem,

c)  informowaniu rodziców o możliwości korzystania z pomocy

d) współpracy z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i pomocy społecznej.

6. W Przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki  w szkole.

7. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka określają odrębne przepisy.

8. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej  i religijnej, którą kształtuje się poprzez:

a) przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich,

     b) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka,

     c) rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny.

     d) organizowanie na życzenie rodziców nauczania religii.

9. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście bądź telefonicznie).

10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio   dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

11.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

12.W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 15 dzieci – jedna osoba dorosła.

13.     Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i   turystyki. Organizację i program wycieczek oraz  innych imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

14. W celu zapewnienia  poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych, przedszkole prowadzi wśród dzieci systematyczną pracę nad podstawową znajomością przepisów ruchu drogowego, poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

15. Na początku roku szkolnego dokonuje się zbiorowego ubezpieczenia wszystkich wychowanków oraz nauczycieli według przepisów zakładu ubezpieczeń.

§ 3

                       Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie  przez rodziców i opiekunów prawnych obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola. Dzieci  mogą być odbierane przez inne osoby zapewniające im bezpieczeństwo, po przedłożeniu upoważnienia wyrażonego na piśmie przez rodziców.

2. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji, dzieci mogą być odbierane przez obojga rodziców o ile nie zostanie przedstawiona sankcja wyroku sądu pozbawiająca lub ograniczająca opiekę nad dzieckiem jednego z rodziców.

3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to czy jest to rodzic czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

§ 4

Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1)       Przedszkole w Koźminku:

-       5 sal zajęć

-       2 szatnie

-       zaplecze higieniczno - sanitarne, kuchnię oraz ogród przedszkolny

§ 4

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań   i uzdolnień.

2.   Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

3.   Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

§ 5

1.        Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który nauczyciel oraz osoby prowadzące zajęcia dodatkowe mogą wybrać spośród programów wpisanych do wykazu MEN, albo opracować własny program, samodzielnie lub dokonać modyfikacji.

2.        Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i po uwzględnieniu możliwości dzieci, ustala Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego realizowany w danym roku szkolnym.

3.        Informację o wybranym programie (jego tytuł i numer) nauczyciel umieszcza na pierwszej stronie w dzienniku zajęć.

4.        Do 31 marca Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości (poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń) zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz książek pomocniczych które obowiązywać będą od początku następnego roku szkolnego.

5.        Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. W przedszkolu na wniosek rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe (j. angielski, zajęcia taneczne i inne),

     a)  uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców,

b)       terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców po wcześniejszym ustaleniu ich z prowadzącymi te zajęcia,

c)        zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przewidzianymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7. Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

-          z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

-          z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

8.        Przedszkole organizuje na wniosek pisemny rodziców nieodpłatne zajęcia religii dla dzieci   6 – letnich. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę innego nauczyciela.

9.        Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6

1.  Przedszkole jest pięciodziałowe.

2.  Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 125.

§ 7

1.        Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz Organizacji Przedszkola” opracowany przez Dyrektora po zakończeniu rekrutacji.

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zaopiniowaniu przez       organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.  W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

-          liczbę oddziałów i ich czas pracy,

-          liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

-          ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 8

1.        Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych.

2.        Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrze   i zainteresowań dzieci

§ 15

1.        Przedszkole czynne jest 9,30 godzin dziennie od 6.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny  z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. W tym czas przeznaczony na realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

2.        Przerwę w pracy przedszkola ustala w porozumieniu z Dyrektorem i po zasięgnięciu opinii rodziców organ prowadzący na miesiąc lipiec. Przerwa pracy przedszkola wykorzystywana jest na przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków w budynku przedszkola i jego obejściu.

3.      Wolne dni od pracy na dany rok kalendarzowy ustalane są zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora.

4.      W wolne dni nie ujęte w Zarządzeniu Dyrektora przedszkole jest czynne w przypadku wcześniejszego zgłoszenia dziecka przez rodziców lub opiekunów, o ile liczba zgłoszonych dzieci przekracza 7 – wszystkie dzieci zgłoszone na dany dzień ponoszą koszty utrzymania za ten dzień.

5.     Odpłatność za przedszkole ustalana jest przez Urząd Gminy w Koźminku i podawana rodzicom do wiadomości.

6.     W przedszkolu dzieci mogą korzystać z trzech posiłków. Istnieje również możliwość wyboru liczby posiłków.

7.        Rodzice ponoszą pełny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu:

       - 3 posiłki 100% stawki  dziennej,

       - 2 posiłki 80% stawki dziennej,

       - 1 posiłek 50% stawki dziennej.

8. Rodzice zobowiązani są wnosić opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu z góry, do 15- dnia każdego miesiąca u intendentki przedszkola.

9. W celu uzyskania odpisu odpłatności rodzice ( prawni opiekunowie ) zobowiązani są zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu. Odpis odpłatności następuje wtedy, jeżeli dziecko jest nieobecne w przedszkolu powyżej 3 dni.

10. Personel przedszkola może korzystać z wyżywienia ponosząc pełny koszt.

11. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc stała   lub doraźna, ustala się w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pomoc w formie bezpłatnego wyżywienia lub jednorazowej pomocy doraźnej.

12. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie „ Podstawy programowej wychowania w przedszkolu".

§ 16

1.        W Przedszkolu powołano odrębnym zarządzeniem osobę do zastępowania dyrektora w razie jego nieobecności po zaopiniowaniu przez Organ Prowadzący.

§ 17

1.        Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w Arkuszu organizacyjnym.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła „swoją” grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 18

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.        W celu zintegrowania Przedszkola z rodzicami realizowane są następujące formy kontaktów:

a)   zebrania ogólne (inaugurujące i inne w miarę potrzeb),

b)  zebrania grupowe (wynikające z potrzeb rodziców lub inicjatywy nauczycielki),

c)   zapraszanie do udziału w zebraniach lekarza, psychologa, logopedy i innych osób zgodnie z potrzebami,

d)  kontakty indywidualne (rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami, udział w specjalnie dobranym fragmencie zabaw, oglądanie prac i wytworów dzieci),

e)   zajęcia otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców,

f)   ekspozycje prac dziecięcych, udostępnianie literatury fachowej,

g)   kącik informacyjny,

h)  imprezy okolicznościowe – Pasowanie na Przedszkolaka, Jasełka, Bal z Babcia i Dziadkiem, Dzień Matki, Dzień Dziecka, uroczyste pożegnanie przedszkola.

§ 19

1.        Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.        Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 roku życia, jeżeli dziecko posiada opanowane podstawowe umiejętności samoobsługowe. Przyjmuje się pewną tolerancję (np. okres próbny do 3 miesięcy).

3.        Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4.        Dziecko o którym mowa w ust. 3 przyjmowane jest na podstawie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podjętej przez dyrektor publicznej szkoły podstawowej,     w obwodzie której dziecko mieszka.

5.        Dziecko w wieku 6 lat ma możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  w tym  roku kalendarzowym,   w którym dziecko kończy 6 – lat.

6.        Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi, o którym mowa w pkt.5, są obowiązani dopełnić czynności ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

7.  Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

     Nabór  dzieci odbywa się od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku szkolnego..

8.  Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.

9. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest większa od ilości miejsc powoływana jest Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i  przewodniczący, którym jest Dyrektor Przedszkola.

10.W pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci sześcioletnie,

b) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, matek i ojców, wobec których      orzeczona  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawność bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także  dzieci            z rodzin zastępczych.

11.  Po wyczerpaniu kryteriów zawartych w ust. 10 Komisja Kwalifikacyjna może ustalić   dodatkowe kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola.

12.  Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola  w następujących przypadkach:

a)     rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej dwóch okresów płatniczych),

b)     nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,

c)     gdy zatajone zostały przez rodziców, opiekunów poważne wady rozwojowe potwierdzone przez odpowiednie przychodnie specjalistyczne,

d)     ze względu  na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu  i innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemów wychowawczych lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwe zmiany tej sytuacji,

e)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

13. W przypadku podjęcia decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Dyrektor zobowiązany jest do:

a)        pisemnego powiadomienia rodziców o w/w decyzji wraz z uzasadnieniem,

b)       w przypadku sytuacji opisanej w ust.12 pkt. d odpowiednio wcześniej poinformować rodziców o konieczności podjęcia współpracy w zakresie korekcji zachowań dziecka, zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc.

14.  Z uwagi na objęcie dzieci 6 –letnich obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole może podjąć decyzje  o realizacji przez dziecko obowiązku przedszkolnego w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

WIZJA PRZEDSZKIOLA 

1. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

2. Kadra w przedszkolu jest wykwalifikowana i systematycznie się doszkala.

3. Posiadamy szczegółowy zestaw praw dziecka zgodny z własnymi poglądami na wychowanie i preferencjami w tym zakresie.

4. Stosowane style i metody pracy wyzwalają u dziecka poczucie podmiotowości.

5. Nauczyciele są animatorami i terapeutami pomagającymi dzieciom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia.

6. Przedszkole jest otwarte na potrzeby i oczekiwania klientów placówki.

7. Promujemy działalność przedszkola w środowisku.

8. Rozszerzamy stan bazy lokalowej i wyposażenia placówki.

KARTA PRAW DZIECKA   Osoba odpowiedzialna za:

  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2008-10-25 13:29:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2008-10-26 12:06:11)

MISJA PRZEDSZKOLA

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

Kształtowanie osobowości małego człowieka na całe życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKIOLA

 

 

 

1. Stwarzamy warunki do wszechstronnego i indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.

 

2. Kadra w przedszkolu jest wykwalifikowana i systematycznie się doszkala.

 

3. Posiadamy szczegółowy zestaw praw dziecka zgodny z własnymi poglądami na wychowanie i preferencjami w tym zakresie.

 

4. Stosowane style i metody pracy wyzwalają u dziecka poczucie podmiotowości.

 

5. Nauczyciele są animatorami i terapeutami pomagającymi dzieciom poszukiwać, odkrywać i przekraczać ich dotychczasowe osiągnięcia.

 

6. Przedszkole jest otwarte na potrzeby i oczekiwania klientów placówki.

 

7. Promujemy działalność przedszkola w środowisku.

 

8. Rozszerzamy stan bazy lokalowej i wyposażenia placówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRAW DZIECKA

 

 

Opracowana na podstawie Konwencji o prawach dziecka.

 

 

Dziecko ma prawo do;

- akceptacji takim jakim jest,

-  spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,

-  indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

-  aktywnej dyskusji z dziećmi dorosłymi,

-  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

-  zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

 -  posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do  których można się zwrócić,

-  spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

-  badania i eksperymentowania,

-  doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

-  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesem twórczym otoczenia,

-  snu i wypoczynku , jeśli jest zmęczone,

-  jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

-  zdrowego jedzenia.